Vi gør Danmark grønnere - et hus ad gangen
Omtale og anbefalinger
DrTv2Bolius
Sidst opdateret: 22. februar 2024

Inflation i Europa fremmer grøn energi

Inflation i euroområdet raser med en hastighed, som ikke er set siden 1980’erne og ramte 7,4 % i april 2022. Samtidig fortsætter de stigende fødevare- og især energipriser med at forværre inflationen.

Det har allerede drevet mange husholdninger i Danmark til at investere i varmepumpe eller undersøge mulighederne for at få fjernvarme.

Omkostningerne ved den grønne omstilling medfører dens egne økonomiske udfordringer, som vil forårsage endnu mere inflation i den nærmeste fremtid, ifølge Den Europæiske Centralbank. Euroområdet har derfor brug for en robust og holdbar energiinfrastruktur, som er mindre sårbar overfor markedsstigninger.

Graf lavet med Flourish

Vil du gerne dele grafen, kan du blot kopiere denne kode:

Højeste inflation i 25 år i Danmark

I april 2022 steg inflationen i Danmark til 7,4 % fra 6,0% i marts 2022. I de 27 EU-lande er inflationen også steget fra 7,8 % til 8,1 %. Det er den højeste målte inflation for både Danmark og EU siden 1997, hvor man begyndte at opgøre forbrugerindekset.

Hvad er det så, der trækker inflationen op?

Det er især to ting, som berører alle mennesker.

Vi taler nemlig om prisstigningerne på fødevarer og naturgas, som gør det sværere for danske husholdninger at få budgetterne til at række. I gennemsnit er varerne steget 8,1 % det seneste år, hvilket er den højeste årsstigning siden 1982.

Der er samtidig tale om et ekstraordinært højt prisniveau for gas i 2022, hvor den gennemsnitlige pris på gas i 2022 er 648 % højere sammenlignet med det seneste normale prisår 2019.

Derfor har Regeringen besluttet at øge varmehjælpen fra 3.750 kr. til 6.000 kr. samt at øge indkomstgrænsen, så flere kan få den fornødne hjælp til at overkomme de voldsomme prisstigninger.

Prisstigningerne har samtidig tvunget virksomheder til at hæve deres priser. Det betyder, at en større del af husholdningernes budgetter nu skal bruges på almindelige forbrugsvarer. Det forventes, at inflationen vil forblive på et forhøjet niveau året ud.

Disse prisstigninger påvirker især husholdninger med lav indkomst, når de skal opvarme deres hjem. Dansk Energi har lavet en beregning på, hvad de forhøjede energipriser betyder for el- og varmeregningen her: Tabel for prisstigninger.

Effekten af energiinflation i euroområdet

Kilde: Statistica

Vores afhængighed af fossile brændstoffer påvirker direkte den nuværende inflationskrise. Den største bidragsyder til den samlede inflation i euroområdet er nemlig de forhøjede energipriser. I marts måned var inflationen indenfor energi over 40 % sammenlignet med marts sidste år i euroområdet.

Omkostningerne ved fossile energikilder fortsætter med at stige, så længe vi er afhængige af dem. EU har dog meddelt, at det vil reducere forsyningen af russisk gas med to-tredjedel inden udgangen af 2022, som svar på Ruslands militære angreb på Ukraine.

Efterspørgsel på naturgas antænder en krise

Stigende energipriser, såvel som en belastning af energibehovet på tværs af industrien, lægger pres på husholdningernes leveomkostninger.

Naturgas udgør over 25 % af energiforbruget i euroområdet, hvilket gør det til den andenstørste energiressource efter olie. I 2019 blev 90 % af den brugte gas i euroområdet importeret. Sammen med olieprodukter udgør naturgas op til 64 % af den totale energiimport i euroområdet.

Naturgasforbruget steg i Europa med 25 % i andet kvartal 2021, hvilket er den største årlige stigning siden 1985.

Stigningen var et resultat af lavere temperaturer i april, hvilket forlængede den sædvanlige fyringssæson for husholdningerne. Efterspørgslen steg yderligere på grund af den øgede globale økonomiske aktivitet, der opstod som en naturlig reaktion på præ-pandemiske niveauer i handels- og servicesektoren.

Industriens behov for opvarmning har også været med til at øge efterspørgslen på elektricitet. Elproduktionen af afhængig af gasfyrede kraftværkers fleksibilitet til at reagere hurtigt, når efterspørgslen stiger. Elproduktionen fra gasfyrede kraftværker steg med 25 % i juni 2021 og steg i april op til 65 % som følge af den øgede efterspørgsel.

Inflationen indenfor elektricitet er direkte forbundet med stigende olie- og gaspriser, da gas udgør 22 % af elproduktionen. I marts 2022 steg detailprisen for gas og el med henholdsvis 65 % og 30 % sammenlignet med året før.

Global efterspørgsel efter flydende naturgas

Efterspørgslen efter flydende naturgas (LNG) steg kraftigt som følge af varme- og produktionsbehovene i Europa og Asien. Det øgede den globale konkurrenceevne og var en primær årsag til, at spotfragtpriserne steg til et rekordhøjt niveau på 200.000 USD i begyndelsen af 2021.

De sædvanelige LNG-forsyninger til Europa fra USA var anstrengt efter ekstrem kulde i Texas, hvilket øgede konkurrenceevnen med de asiatiske markeder yderligere.

Forsyningerne af LNG var også begrænsede i sommermånederne, da tørke i Sydamerika begrænsede energiproduktionen fra vandkraft. Dette ledte til et yderligere reduceret udbud af LNG-forsyninger til Europa på et tidspunkt, hvor sommerens hedebølger øgede efterspørgselen efter aircondition på det globale marked.

Aftagende vind reducerede også vandkraftkapaciteten i Europa og sørgede for, at efterspørgslen efter fossile energikilder steg. Det var især tilfældet i Holland og Tyskland, hvor vindkraft udgør op til en femtedel af deres respektive energiforbrug.

Disse sæsonbestemte ineffektivteter i vedvarende energiproduktion øgede afhængigheden af olie og gas, hvilket belastede forholdet mellem udbud og efterspørgsel og i sidste ende derfor blev en førende faktor i den nuværende krise.

EU's ambitioner med REPowerEU

Efter det ødelæggende angreb på Ukraine annoncerede EU sine ambitioner med REPowerEU. REPowerEU er en række EU- og nationale tiltag, der har til formål at transformere energimarkedet. De vil sørge for, at der er en sikker forsyning af energi der både er bæredygtigt produceret og økonomisk overkommelig for forbrugerne. Et såkaldt “trilemma”, som forskning fra EUISS udtrykker det.

Rusland er verdens største eksportør af naturgas og den andenstørste eksportør af råolie. I 2021 importerede EU mere end 40 % af sin naturgas og 27 % af sin råolie fra Rusland. Siden krigens begyndelse har Europa modtaget mere end 71 % af Ruslands eksport af fossile brændstoffer, hvilket direkte støtter Kremls krigsmaskine.

Den globale forsyningsmangel af russiske og ukrainske fødevareeksporter såsom hvede, majs og solsikkefrø og anden eksport som metaller og landbrugsprodukter fortsætter med at drive prisen op på råvarer globalt.

Tiltagene i REPowerEU handler især om højere energimarkedspriser og lave gaslagerforsyninger ved at etablere et så godt som selvforsynende energisystem for hele EU. Det har til formålet at gøre Europa uafhængigt af russisk gas “i god tid” før 2030.

Lagring af naturgas

Ineffektiv energiinfrastruktur øger ustabiliteten i markedet og inflationspresset. Det gør sig især gældende i omstillingen til vedvarende energi, som er afhængig af alternative energikilder, når produktionen er lav.

I EU står naturgaslagrene typisk for 25-30 % af det samlede naturgasforbrug i vintermånederne. I løbet af 2021 faldt naturgasforsyningerne i hele Europa dog til laveste niveauer hidtil set. Dertil er mange EU-lande af afhængige af en enkelt kilde til gas, hvilket kan føre til en ustabil forsyning af gas i tilfælde af en afbrydelser.

Det understreger vigtigheden af ​​en pålidelig infrastruktur for at imødekomme efterspørgslen på gas. Ustabiliteten kan i sidste ende bringe hastigheden af ​​den grønne omstilling i fare og true adgangen til sikker energi.

I lyset af de aktuelle forsyningschok har Europa-Kommissionen foreslået nye retningslinjer for hele EU, der skal hjælpe med at fordele byrden landene imellem.

Forslagene fastsætter desuden en minimumsforpligtelse for et naturgaslager på 80 % senest den 1. november 2022 og en årlig forpligtelse på 90 % senest den 1. oktober hvert år efter. 13 EU-medlemslande opfylder i øjeblikket disse krav.

Transformationen af Europas elmarked

Nøglen til REPowerEU’s ambitioner er at optimere elmarkedet for at kunne producere bæredygtig el til de lavest mulige omkostninger. Det vil i høj grad forbedre energieffektiviteten, hvilket reducerer forbruget, hærder markedet og beskytter husholdninger mod højere priser. Etableringen af de nødvendige foranstaltninger og investeringer vil på mellemlang sigt reducere tilbagebetalingstiden og hurtigere nedbringe energiregningen.

Disse foranstaltninger kunne omfatte incitamenter til effektivitet gennem statstøttede 0 %-lån til renoveringer og reduceret moms på energieffektive produkter. Det bliver samtidig anbefalet at isolere tage og lofter, som vil være en hurtig, kortsigtet løsning.

Kortsigtede nødforanstaltninger, såsom midlertidige, regulerede prisgrænser for forbrugere og økonomisk støtte til virksomheder i energiintensive industrier, kan være en nødvendig krisehjælp. Disse tilskud øger imidlertid EU's afhængighed af udenlandske energileverandører, hvorfor disse skal forblive tidsbegrænsede.

Forbedret effektivitet

Medlovgivere til REPowerEU har anbefalet, at der skal foretages renoveringer til de mest udsatte bygninger i EU. Formålet er at etablere energistandarder for hele EU. Dette tiltag skulle berøre omkring 40 millioner bygninger. De nuværende ambitioner kræver kun opgraderinger op til energiklasse E i 2033.

For at sikre maksimal energieffektivitet efter udbredt installation af varmepumper, har European Insulation Manufacturing Association (EURIMA) præciseret, at alle bygninger med lav energiklasse som F og G kræver gennemgribende renoveringer for at nå klasse C i 2030.

Ved at renovere bygninger i Europa fra energiklasse F/G til B/C vil man kunne reducere importen af naturgas fra Rusland med 45%, ifølge drivhusforskere.

Økonomisk støtte, fx tilskud, til disse gennemgribende renoveringer skal dække det meste af, hvis ikke alle, omkostningerne ved renoveringerne af specielt udsatte huse.

Det kan finansieres gennem profitskatter, som International Energy Association vurderer kan beskytte mod energipriser ved at hæve 200 milliarder euro i 2022. Yderligere finansiering kan hentes fra EU’s emissionshandelssystem, som fra januar sidste år til februar 2022 genererede 30 milliarder euro.

REPowerEU i en nødeskal

Tilgangen til REPower kommer delvist fra diversificering af gasforsyninger og rørledningsimport fra ikke-russiske kilder. Det vil betyde, at der hvert år skal tages yderligere 50 milliarder kubikmeter flydende naturgas fra hele det globale marked.

Produktionen af biomethan fra bæredygtige kilder skal stige til 30 milliarder kubikmeter om året, og vedvarende brint skal øges til 20 millioner tons ved hjælp af import og produktion indenfor EU. Brintkilder skulle kunne erstatte 25-50 millioner kubikmeter af russisk gas i 2030.

For at understøtte brintmarkedet vil EU-Kommissionen udvikle en lovgivningsramme for at integrere brint i den eksisterende naturgasinfrastruktur.

REPower sigter også mod at fordoble solcelle- og vindkraftkapaciteten inden 2025 og tredoble dem inden 2030. Det vil spare 170 millioner kubikmeter  i forbruget af naturgas årligt ved udgangen af årtiet. Det er nødvendigt med udvikling på tværs af værdikæderne af disse teknologier og prioritering af nye teknologier med økonomisk støtte. Det vil samtidig være afgørende at sikre hurtigere tilladelsesprocesser og opkvalificering af arbejdsstyrker til at implementere disse teknologier.

EU planlægger at implementere disse ambitioner inden sommeren 2022. Det vil reducere gasforbruget med 30 % ved udgangen af årtiet. Tilsammen vil disse tiltag kunne spare EU for mindst 155 millioner kubikmeter russisk gas.

For at kunne imødegå den nye tidsalder for energiinflation vil det kræve hurtige fremskridt mod et mere fossilfrit euroområde. Udover store ambitioner kræver det også radikal politik og at forbrugerne styrkes. Gennemgribende effektiviseringstiltag, alternative energiforsyninger og udbredelsen af elektrificering vil styrke EU’s energinetværk og minimere de værste konsekvenser for de mest udsatte husholdninger.

Artiklen er oprindeligt skrevet på engelsk for GreenMatch.co.uk.

Vil du undgå afhængigheden af gas og gøre din opvarmning mere bærdygtig og grøn, så kan en luft til vand varmepumpe være en rigtig god løsning. Hos GreenMatch kan du få tilbud på luft til vand varmepumpe pris inkl montering fra autoriserede danske installatører.

Så nemt er det
1
Bestil tilbud
Bestil tilbud ved at benytte formularen - angiv dine oplysninger og behov.
2
Match
Vi matcher dine oplysninger med relevante leverandører.
3
Modtag tilbud
Du modtager gratis op til 4 skræddersyede og 100% uforpligtende tilbud.
Bliv samarbejdspartner

Vi prøver altid at forbinde vores kunder med de bedste leverandører i branchen. Er du en af dem?

Bliv samarbejdspartner